•  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  மாத்தறை,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  மாத்தறை,

  விலை ரூ. 50,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  திஹாகொட,

  விலை ரூ. 65,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 1,600
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  திஹாகொட,

  விலை ரூ. 32,000
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  கொடபொல,

  விலை ரூ. 2,700,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  மாத்தறை,

  விலை
  வகை மற்ற சொத்து
 •  
  தெவிநுவர,

  விலை ரூ. 5,400,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  கம்புறுபிட்டிய,

  விலை ரூ. 500,000
  வகை அனைத்து பிற