•  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 1,600
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 55,000,000
  வகை நிலங்கள்
 •  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 9,500,000
  வகை நிலங்கள்
 •  
  வெலிகம,

  விலை
  வகை கல்வி மற்றும் பயிற்சி
 •  
  வெலிகம,

  விலை
  வகை கட்டுமான
 •  
  வெலிகம,

  விலை
  வகை மற்ற சொத்து
 •  
  வெலிகம,

  விலை
  வகை வணிக உடைமை
 •  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 7,800,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  வெலிகம,

  விலை ரூ. 3,000,000
  வகை வீடுகள்