•  
  நுவரெலியா,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  நுவரெலியா,

  விலை
  வகை ஹோட்டல் மற்றும் உணவக
 •  
  நுவரெலியா,

  விலை ரூ. 9,200
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  ஹட்டன்,

  விலை ரூ. 35,000
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  நுவரெலியா,

  விலை ரூ. 15,000
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  ஹட்டன்,

  விலை ரூ. 12,500,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  நுவரெலியா,

  விலை ரூ. 45,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  விலை
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  நுவரெலியா,

  விலை ரூ. 35,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  நுவரெலியா,

  விலை ரூ. 40,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை