•  
  சிலாபம்,

  விலை ரூ. 1,300
  வகை துணைக்கருவிகள்
 •  
  புத்தளம்,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  புத்தளம்,

  விலை ரூ. 1,350
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  புத்தளம்,

  விலை ரூ. 900
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  தங்கொடுவை,

  விலை ரூ. 300,000
  வகை நிலங்கள்
 •  
  சிலாபம்,

  விலை ரூ. 26,000,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  புத்தளம்,

  விலை ரூ. 40,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  புத்தளம்,

  விலை ரூ. 40,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  கல்பிட்டி,

  விலை ரூ. 15,000
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  கல்பிட்டி,

  விலை ரூ. 9,000,000
  வகை நிலங்கள்