•  
  ரத்னபுர,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  பலான்கொட,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  எம்பிளிபிடிய,

  விலை ரூ. 1,250,000
  வகை டிரக்குகள்
 •  
  எஹெளியகொட,

  விலை ரூ. 200,000
  வகை அனைத்து பிற
 •  
  எம்பிளிபிடிய,

  விலை ரூ. 1,000,000
  வகை டிரக்குகள்
 •  
  கஹவத்த,

  விலை ரூ. 450,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  எம்பிளிபிடிய,

  விலை
  வகை நிலங்கள்
 •  
  குருவிட,

  விலை
  வகை பொறியியல்
 •  
  ரத்னபுர,

  விலை ரூ. 40,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  பலான்கொட,

  விலை
  வகை வங்கி மற்றும் நிதி