•  
  வவுனியா டவுன்,

  விலை ரூ. 30,000
  வகை மற்ற ஓய்வு
 •  
  வவுனியா நோர்த்,

  விலை ரூ. 200
  வகை மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்
 •  
  வவுனியா டவுன்,

  விலை ரூ. 58,000
  வகை பொறியியல்
 •  
  வவுனியா டவுன்,

  விலை ரூ. 299
  வகை புகைப்படங்கள்,வீடியோ உபகரணங்கள்
 •  
  வவுனியா டவுன்,

  விலை ரூ. 7,000
  வகை கார்கள்
 •  
  வவுனியா டவுன்,

  விலை ரூ. 1,035,000
  வகை கார்கள்