•  
  கொட்டாவ,

  விலை ரூ. 4,500
  வகை தொகுப்பு
 •  
  பிலியந்தலை,

  விலை ரூ. 350,000
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கொழும்பு 1,

  விலை ரூ. 1,000
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கொழும்பு 5,

  விலை ரூ. 500,000
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கொழும்பு 5,

  விலை ரூ. 5,000
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கம்பஹா,

  விலை ரூ. 5,000
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை ரூ. 40
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கொழும்பு 5,

  விலை ரூ. 500,000
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கொழும்பு 5,

  விலை ரூ. 5,000
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கொழும்பு 3,

  விலை ரூ. 450,000
  வகை தொகுப்பு