×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Data Entry - Part Time / Full Timeதேவை

இடப்பட்டன career thili (தனியார்) வெலிகம

Ad posting & Form Filling job
We have part time job package. you can work at your free time on our web site.
This is not an E-money training.
First month salary - Rs.33000
After every month salary - more than Rs.50000
payment 100% guarantee
If you like to join with us, you should get our job package and web site logging details and job training. you should pay Rs.9000 for that. but, you can recover your payment in 02 weeks. This is a 100% genuine job.
If you like to join with us,
Contact – 0703607030
Mail us - [email protected]

ரூ. 33,000
வேலை வகை: பகுதி நேரம்
அனுபவம் வேலை: 0 - 1 ஆண்டு