×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Edexcel Cambridge Classesவிற்பனைக்கு

இடப்பட்டன applybrightcollege (வணிக) பொரலஸ்கமுவ

Cambridge & Edexcel O/L | A/L
Local Syllabus(English Medium)
group classes for students intending excellent results
Conducted by well qualified graduate teachers
# Individual attention to each student
# Responsible service at reasonable fee
# Reveal simple study methods.
# Complete the syllabus quickly and do the past papers to revise the theories.
# Simplify the complex theories; so the student will be able to understand easily.
# Prepare your child to face exam with good confidence.
# Good result will be assured, additional papers and material will be provided. Papers will be corrected by the tutor & results will be given.
# Programs adapted to enable students to attain 'A' grades and above.

www.applybrightcollege.com
[email protected]