•  
  ராஜகிரிய,

  விலை ரூ. 24,000
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  கொழும்பு 8,

  விலை ரூ. 12,500
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  பிலியந்தலை,

  விலை ரூ. 6,000
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  மகரகம,

  விலை ரூ. 1,200
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  ராஜகிரிய,

  விலை ரூ. 12,500
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  அதுருகிரிய,

  விலை ரூ. 5,500
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  ஹோமாகம,

  விலை ரூ. 1,200
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  நுகேகொட,

  விலை ரூ. 155,000
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்
 •  
  கெலியோய,

  விலை ரூ. 1,250
  வகை ஆடியோ மற்றும் MP3
 •  
  கெலியோய,

  விலை ரூ. 1,400
  வகை கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்