•  
  பத்தரமுல்ல,

  விலை ரூ. 20
  வகை மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்
 •  
  மகரகம,

  விலை ரூ. 50,000
  வகை பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்
 •  
  அம்பலான்கொடை,

  விலை ரூ. 550
  வகை பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்
 •  
  தனோவிட்ட,

  விலை ரூ. 30
  வகை மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்
 •  
  நீர் கொழும்பு,

  விலை ரூ. 3,000
  வகை பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்
 •  
  கொஹுவல,

  விலை
  வகை மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்
 •  
  கேகாலை,

  விலை ரூ. 650
  வகை பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்
 •  
  வெல்லவாய,

  விலை ரூ. 130
  வகை மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்
 •  
  மொரட்டுவ,

  விலை ரூ. 60
  வகை மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்
 •  
  கொழும்பு 1,

  விலை ரூ. 8
  வகை மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்