•  
  மாலபே,

  விலை ரூ. 1
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்
 •  
  கொழும்பு 15,

  விலை ரூ. 2,950
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்
 •  
  மாலபே,

  விலை ரூ. 730
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்
 •  
  நுகேகொட,

  விலை ரூ. 2,000
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்
 •  
  கொழும்பு 8,

  விலை ரூ. 30,000
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்
 •  
  கொழும்பு 8,

  விலை ரூ. 40,000
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்
 •  
  தெஹிவளை,

  விலை ரூ. 2,000
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்
 •  
  கம்பளை,

  விலை ரூ. 6,500
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்
 •  
  மாலபே,

  விலை ரூ. 1,200
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்
 •  
  கல்கிசை,

  விலை ரூ. 90,000
  வகை மருத்துவம் மற்றும் உயிரியல்