•  
  திஹாகொட,

  விலை ரூ. 32,000
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  கொழும்பு,

  விலை ரூ. 50,000
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  மகரகம,

  விலை
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  தெஹிவளை,

  விலை ரூ. 400
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  கல்கிசை,

  விலை ரூ. 7,500
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  கொழும்பு 4,

  விலை
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  கொழும்பு 12,

  விலை ரூ. 500
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  கொழும்பு,

  விலை
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  கொழும்பு,

  விலை
  வகை குடியேறுதல்
 •  
  கொழும்பு,

  விலை ரூ. 0
  வகை குடியேறுதல்