•  
  கண்டி,

  விலை ரூ. 1
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  கண்டி,

  விலை ரூ. 10
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  கொழும்பு 9,

  விலை ரூ. 35,000
  வகை பிற வேலைகள்
 •  
  மகரகம,

  விலை ரூ. 30,000
  வகை கல்விப்பயிற்சி
 •  
  களனி,

  விலை ரூ. 500,000
  வகை வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள்
 •  
  கண்டி,

  விலை ரூ. 10
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  கொழும்பு 6,

  விலை
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  நுகேகொட,

  விலை ரூ. 4,500
  வகை கல்விப்பயிற்சி
 •  
  நுகேகொட,

  விலை ரூ. 4,500
  வகை கல்விப்பயிற்சி
 •  
  நுகேகொட,

  விலை ரூ. 12,500
  வகை கல்விப்பயிற்சி