•  
  பிலிமதலாவை,

  விலை ரூ. 250
  வகை புத்தகங்கள்
 •  
  மெனிக்ஹின்ன,

  விலை ரூ. 12,500
  வகை செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை ரூ. 40
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை ரூ. 50
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கண்டி,

  விலை ரூ. 950
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கண்டி,

  விலை ரூ. 9,500
  வகை மற்ற ஓய்வு