×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Mobitel patta sim 5/-விற்பனைக்கு

இடப்பட்டன Nasir (வணிக) வெலிகம

Limited Offer: Mobitel special promotion

Mobitel

Daily

Mob 2 Mob

50 Minutes
50 SmS
100 MB
Free daily

Other Any Network
1/=

Daily Rental 5/= Only.