•  
  கொட்டாவ,

  விலை ரூ. 15,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  வத்தளை,

  விலை ரூ. 45,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  வெல்லம்பிட்டிய,

  விலை ரூ. 2,800
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  பொல்கஹவெல,

  விலை
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கேகாலை,

  விலை
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  புத்தளம்,

  விலை ரூ. 1,350
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  மகரகம,

  விலை ரூ. 1,200
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  ஹோமாகம,

  விலை ரூ. 1,200
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கொழும்பு 6,

  விலை
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கேகாலை,

  விலை ரூ. 12,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்