×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Rubber trees are for saleவிற்பனைக்கு

இடப்பட்டன Dilusha Ganewatta (வணிக) கம்புறுபிட்டிய

200 rubber trees are for sale in Matara in Kamburupitiya. Ideal for timber to manufacture furniture