•  
  பொரலஸ்கமுவ,

  விலை ரூ. 650
  வகை சட்ட சேவைகள்
 •  
  கொழும்பு 6,

  விலை
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  கண்டி,

  விலை ரூ. 1
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  கண்டி,

  விலை ரூ. 1
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  கண்டி,

  விலை ரூ. 10
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  பொரலஸ்கமுவ,

  விலை ரூ. 1,000
  வகை கல்வி மற்றும் பயிற்சி
 •  
  கண்டி,

  விலை ரூ. 5
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுற கோட்டே,

  விலை ரூ. 350
  வகை கல்வி மற்றும் பயிற்சி
 •  
  நுகேகொட,

  விலை ரூ. 12,500
  வகை கல்வி மற்றும் பயிற்சி
 •  
  கொழும்பு 6,

  விலை
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்